Obzor – zahájení územního řízení

Poznámky k historii kauzy a k současnému projektu

Dne 27. 1. 2017 bylo stavebním odborem oznámeno zahájení územního řízení ve věci nástavby a přístavby objektu Obzor. O možné podobě této stavby se velmi ostře diskutuje nejpozději od roku 2008, kdy objekt získal v dražbě současný majitel, firma IMOS development, a seznámil občany s plány na výstavbu mnohapodlažních domů. „Kauza Obzor“ podnítila aktivitu obyvatel a příznivců Lesné i vznik a činnost občanských iniciativ, posílila u mnoha lidí zájem o své bydliště a pocit příslušnosti k místu i debatu o hodnotách Lesné a nutnosti regulace stavební činnosti.

Do 7. 3. 2017, kdy se uskuteční ústní jednání, mohou účastníci řízení nahlížet do územně plánovací dokumentace a podávat závazná stanoviska a námitky. Kromě majitelů okolních pozemků a nemovitostí jsou mezi nimi i spolky (dříve občanská sdružení) a Statutární město Brno – MČ Brno-sever, zastoupená starostou. Z pozice spolků ani radnice o podání námitky tentokrát neuvažujeme, nepovažujeme za účelné stavbě bránit. Považujeme ale za nezbytné snažit se zajistit maximální transparentnost územního řízení a informovat dotčené občany i nad rámec zákonné povinnosti zveřejnění vyhlášky. Text veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení územního řízení najdete zde.

Považujeme také za svou povinnost vysvětlit, co nás – pro některé překvapivě – k takovému rozhodnutí vede. Především, námitka ze strany radnice je podle zákona na místě tehdy, pokud je záměrem „dotčen veřejný zájem“, tedy především pokud je projekt v rozporu s platnou dokumentací. Takto vstoupil starosta např. do územního řízení k čerpací stanici na Lozíbkách, kde byly pochybnosti o výkladu územního plánu projektantem a o dodržení hygienických norem.  V případě Obzoru nám nejsou takové okolnosti známy.

Přestavbu areálu Obzor nepovažujeme za přínos pro Lesnou; ideálním řešením, o které jsme usilovali, by podle nás byla rekonstrukce plně ve stávajících dispozicích. O možnost přímo ovlivňovat podobu a využití areálů občanské vybavenosti na Lesné ale přišlo město již v devadesátých letech, kdy se rozhodlo odmítnout nabídku na jejich odkoupení. Bohužel dnes již nemůžeme o vlastnictví Obzoru rozhodovat (a hlasovali bychom jinak než naši předchůdci).

Od té doby může město uplatňovat svůj vliv pouze nepřímo prostřednictvím územního plánu. Za téměř devět let sporů se podařilo dosáhnout „pouze“ toho, že se podoba územního plánu nezměnila a investor tedy může stavět jen to, co mu umožňoval územní plán již v době nabytí objektu, kdy tvrdil, že je tím krácen na svých právech. Řídí se navíc omezeními, která plynou z pozdější Územní studie Lesná. Z úrovně městské části je možné ovlivnit jen to, zda se investorovi prostřednictvím změny územního plánu povolí více – a tomu jsme po celou dobu účinně bránili.

  • ·         V roce 2008 byl na MČ Brno-sever schválen projekt na výstavbu dvou mnohopodlažních deskových domů na místě Obzoru. Ten naštěstí odmítl Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a investor nechal projekt přepracovat na 3 věžové domy o výšce 17 pater (v podstatě šlo o obdobu komplexu Orion). Tento projekt se již při představení veřejnosti setkal s bouřlivým odporem. MČ se k záměru odmítla vyjádřit a vznikla i první petice proti tomuto projektu. Zároveň jsme iniciovali vznik dokumentu, který by jasně stanovil, co lze a co nelze na Lesné stavět – Územní studie Lesná. Námitkou zástupce veřejnosti jsme rovněž odmítli změnu územního plánu, která by masivní výstavbu umožňovala, a podali návrh na prohlášení areálu za kulturní památku.
  • ·         Zpamátnění Obzoru nakonec v roce 2010 zamítlo Ministerstvo kultury a toto rozhodnutí po odvolání potvrdil ministr. Debata o hodnotách objektu však, jak doufáme, nevyzněla zcela do prázdna. Zachování hodnotných prvků (atrium, severní část objektu) by bez ní patrně nebylo součástí podávaného projektu. Začali jsme rovněž usilovat o vyhlášení městské památkové zóny, o kterém však bohužel dosud nebylo rozhodnuto a řízení patrně nebude u konce minimálně v řádu let.
  • ·         V září 2010 byla s občany projednána Územní studie Lesná, jejíž součástí je i pasparta možné rekonstruované podoby Obzoru, které současný projekt odpovídá (zachování půdorysu, výšky objektu na straně k ulici Fillova, limity zvýšení části u parku). Tuto podobu studie podpořilo i Zastupitelstvo MČ Brno-sever, do územně plánovací dokumentace ale nebyla bez výhrady plně zahrnuta až do roku 2014, kdy jsme na základě právního rozboru prokázali, že nedochází k zásahu do práv vlastníka.
  • ·         Odmítnutá změna územního plánu (2009) byla také znovu zařazena do tzv. Aktualizace územního plánu (2013). Na základě naší připomínky byla opět vyřazena, ovšem s poznámkou, že se bude pořizovat zvlášť.
  • ·         Kromě projektu deskových domů a „mrakodrapů“ bylo postupně ze strany vlastníka navrženo k projednání i několik dalších variant – např. demolice Obzoru a výstavba věžového domu zhruba v prostoru parkoviště, nebo výstavba podzemních garáží doplněných bodovými domy a kapacitní prodejnou. Vždy jsme ale trvali na dodržení podmínek studie (stavba zůstane v půdorysu a bude ctít výškové limity).

Před devíti lety se zdálo, že Obzor bude příkladem nejhorší ze všech tří provedených přestaveb okrskových center a „trojským koněm“ pro další masivní zástavbu na Lesné. Aktuální projekt narušuje ráz Lesné i funkce objektu naopak nejméně.

Ve světle dosavadního úsilí o zachování hodnot Lesné a kvalit bydlení zde tedy nepovažujeme projekt za ideální, ale patrně za „realistické maximum“. Nad rámec toho, co umožňuje územní plán, se podařilo investora přimět ke zpracování projektu, který z velké části zachovává funkci okrskového centra (provozovny), rekonstruovaná severní část ctí styl hodnotné architektury 60. let a na rozdíl od objektů Polany a Lučiny je zachována velká část veřejného prostoru (atrium, průchody). S rezervou jsou splněny objemové limity stavby i nároky na vznik parkovacích míst.

Méně příjemným argumentem pro toleranci stavby je obava, že při změně ve vedení MČ Brno-sever nebo Magistrátu města Brna, nebo i v případě absence územního plánu po roce 2020 by se mohly ve hře snadno znovu ocitnout plány na podstatné zmírnění regulace a situace z roku 2008 by se mohla opakovat.

 

Odkazy:   prohlášení občanských iniciativ  , žádost o územní rozhodnutí vizualizace stavby, komentář IMOSu

Aktuální projekt přestavby Obzoru - pozvánka na veřejné projednání

 

 

V pátek 15. ledna v 17:30 se ve velkém sále Klubovny MČ Brno-sever ("Drutis", Okružní 21) bude konat setkání zástupců IMOSu s občany, kde by měl investor představit aktuální projekt na přestavbu Obzoru. IMOS o podobě projektu na sklonku loňského roku informoval zástupce vedení MČ Brno-sever a byl vyzván k prezentaci projektu pro širší veřejnost. Všechny, koho vývoj "kauzy Obzor" zajímá, jsou proto zváni na toto setkání, kde by měl být projekt představen i s podrobnou vizualizací, následovat by měla diskuse o otázkách, které předtavba přináší.

Po dlouhých letech sporů přichází investor s variantou, která nevyžaduje změnu územního plánu a dodržuje parametry, vyjednané v rámci Územní studie Lesná. Veškerá stavební činnost by se tedy měla omezit pouze na půdorys stávajících budov a neměly by být překročeny výškové limity. Severní strana Obzoru (při ulici Fillova) by měla být pouze rekonstruována v původních rozměrech a měla by být zachována i funkce objektu (malé obchody a provozovny), restaurace by se přesunula zhruba na místo někdejší samoobsluhy. Východní strana (se schody od ulice Brožíkovy) by byla zcela odstraněna bez náhrady. Jižní strana by byla demolována a na jejím místě by vyrostl čtyřpodlažní bytový objekt s podzemními garážemi pro rezidenty, jehož horní hrana by dosahovala zhruba úrovně 3. obytného podlaží bytového domu Fillova (srovnatelné s "kostkami" na ul. Brožíkova).

Obchodní ředitelka IMOSu dr. Hana Vyplelová k tomu uvádí: "Přestavba objektu Obzor 2016 ctí regulační prvky dle studie Lesná z roku 2012. K přestavbě se využívá pouze půdorysná stopa původního objektu a jsou dodrženy požadované výškové limity.

Objekt u ulice Fillova bude zachován, proběhne jeho rekonstrukce. V objektu bude ponechána jeho obchodně – společenská funkce. Tzn. drobné obchůdky, provozovny a restaurace.

Objekt k parku bude přestavěn na bytový dům se 4 nadzemními podlažími a s podzemním parkováním pro obyvatele tohoto domu. Dům bude dodržovat výškový limit 10,5m od ulice Fillova. Tzn. jeho výška bude odpovídat  stávajícím bytovým domům na ulici Brožíkova.

Vnitroblok bude využit pro oddych a relaxaci návštěvníků obchodní části a částečně k přístupu do bytového domu.

Stávající parkoviště u objektu Obzor bude zachováno pro  návštěvníky společensko- obchodní pasáže.

Poměřováno naším původním požadavkem uchovat Obzor jako kulturní památku je tento projekt znatelným zásahem do současné podoby okrskového centra. Žádost o prohlášení za kulturní památku však byla Ministerstvem kultury zamítnuta a podobně se dosud nedospěůlo k vyhlášení památkové zóny na Lesné. Na rozdíl od ostatních dosud představovaných projektů tento tedy dodržuje veškerá omezení, vyplývající z platných předpisů, a podle všeho proto neexistuje zákonný důvod k nevydání stavebního povolení. Oproti zprvu navrhovaným výškovým stavbám představuje zlomek objemu původně plánované bytové výstavby, slibuje uchovat i některé funkce stávajícího obchodního a společenského využití. Nemění také zásadním způsobem charakter širšího okolí. 

Obrázek poskytl IMOS, je součástí vizualizace, znázorňuje letecký pohled na nově plánovaný objekt

 

Výsledky petičních akcí

 

Počty lidí, kteří se svým podpisem připojili k naposledy avizovaným petičním akcím, předčí původní očekávání. Snad společné úsilí přinese také lepší vyhlídky, než se zdálo ještě před několika týdny!

 

1)  Pod petici za zachování rekreační funkce lesa nad Lesnou se nakonec sešlo přes 4.700 podpisů (na bezmála 300 arších).

 

2) K možnosti vzniku politického hnutí Sdružení občanů Lesné stačilo 1000 podpisů. V konečném součtu je podpisů přes 1.600.  

 
Poděkování patří všem, kteří se různými způsoby zapojili do petičních akcí:

Domluvili některá z veřejných podpisových míst, vyvěsili petiční archy nebo seznam podpisových míst ve svých vchodech, sami sbírali podpisy nebo se o peticích zmínili ve svém okolí.

Velké poděkování patří samozřejmě majitelům, provozovatelům a personálu obchodů a pohostinství na Lesné, kde mohly být petiční archy k dispozici. Vznikla díky tomu dosud nebývalá síť více než 20 míst.

 

Celkovým záběrem to byla jednoznačně největší akce tohoto druhu v rámci celé Lesné (tedy včetně Majdalenek, Divišovy čtvrti, Barev, Seifertovy, Soběšické a okolí), a také sousedních katastrů a míst -  Soběšic, Černých polí a severní části Husovic (jmenujme Písečník). Výsledky odpovídají tomu, jak se informace o peticích rozšířila:

Tato čísla jsou poněkud umenšena o některé nedostatečně vyplněné záznamy, které jsme při kontrole museli vyřadit (šlo zejména o chybějící podpis nebo chybějící adresu, případně u petice za vznik hnutí Sdružení občanů Lesné chybějící datum narození). Chceme se tak pokud možno vyvarovat toho, že budou petice  zpochybňovány kvůli drobným formálním nedostatkům. 

Za práci při kompletaci a zpracování petičních archů patří velké díky manželům Sekorovým.

 

Ad1) 

Petice za les bude patrně v příštím nebo následujícím týdnu předána rektorovi Mendelovy univerzity. Informováni o jejím obsahu a výsledku budou i další představitelé Mendelovy univerzity, Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU a Školního lesního podniku Křtiny. A také zástupci MČ Brno-sever, Magistrátu města Brna a média.

Text petice jsme mimo jiné předali osobně také ministrovi zemědělství, který byl nedávno v Brně na diskusní návštěvě.

 

K tomu je třeba zmínit, že již neplatí informace z posledního čísla Severníku o  odlišném postoji Občanského sdružení Arbesova. OS Arbesova vydalo nové stanovisko, ve kterém se připojilo k obsahu petice a k usnesení Rady občanských iniciativ k. ú. Lesná (sdružující zástupce všech občanských iniciativ tohoto území).

 

Ad2)

V souvislosti s peticí za vznik politického subjektu Sdružení občanů Lesné se jednoznačně potvrdily signály, že tato myšlenka má na Lesné podporu. Samozřejmě děkujeme všem za důvěru a mnoho pozitivních reakcí.

Je to pro nás také pobídkou, abychom dále pokračovali v našich snahách.

Pracujeme na stanovách hnutí, abychom mohli co nejdříve požádat o registraci na Ministerstvu vnitra ČR.

------------------------------------------------------------------------

 

V současné době je opět potřeba sledovat dění kolem Aktualizace Územního plánu města Brna.

 Lesná podávala v únoru tři námitky zástupců veřejnosti (ke kterým probíhaly zmocňovací podpisové akce).

Nyní Odbror územního plánu a rozvoje Magistrátu města Brna tyto připomínky vyhodnotil a předává Aktualizaci ÚPMB ke schválení orgánům města Brna. Ale nehodlá výsledek vyhodnocení připomínek sdělit příslušným zástupcům veřejnosti s odůvodněním, že mu to stavební zákon neukládá. Záměr je, aby se toto vyhodnocení zveřejnilo až poté, co bude celá Aktualizace ÚPMB schválena  Zastupitelstvem města Brna.

Budeme se snažit zjistit, jak byly námitky Lesné vyhodnoceny ještě před konáním Komise pro rozvoj města Rady MB, abychom mohli v případě potřeby kontaktovat jednotlivé členy komise a na tento problém je upozornit. Rada města Brna by pak měla o Aktualizaci jednat 11.6., Zastupitelstvo města Brna následně 17.6.

 

                   ------------------------------------------

 

 

Tolik tedy ve stručnosti k aktuálnímu dění, průběžně budeme informovat o vývoji situace.

 

Za všechny spolupracovníky přeje pěkné letní dny Martin Maleček.

Petice za les nad lesnou

Má být les, který dal sídlišti jméno, spíše lesoparkem, nebo zdrojem roští pro teplárnu?

Zatímco řada z nás se jednoznačně přikládání k první představě  (a dokonce tak vyznívají i oficiální dokumenty Magistrátu), vlastník lesa si myslí běco jiného. Od poslední informace došlo bohužel k nepříjemnému zvratu. Ředitel ŠLP Křtiny dr. Dolejský se sice původně nja schůzce přímio namístě vyjádřil v to smyslu, že projekt převodu na les nízký nebyl umístěn vhodně a mohlo by dojít k jeho přesunutí,  po jisté době se přestal k dané věci vyjadřovat, podobně jako rektor Mendelovy univerzity.Následně nám žurnalisté předali oficiální stanovisko Mendelovy univerzity (viz níže), ze kterého vyplývá, že je vše v pořádku, projekt je zaštítěn výzkumným týmem odborníků a nic se na něm měnit nebude. Podle dalších následných vyjádření zástupců Mendelovy univerzity došlo pouze k pochybení při informování veřejnosti, což bude napraveno umístěním informačních tabulí v místech, kde převod na les nízký započal.

 

Na změnu situace bylo třeba zareagovat úpravou textu ohlášené petice za kontinuální zachování rekreační funkce lesa za Lesnou (text se zobrazí po klepnutí na odkaz).

 

Je to v podstatě referendum o tom, jak by měl les za Lesnou vypadat. Výsledek bude závislý na tom, kolik lidí se k tomuto "referendu" připojí.  

díky patří všem, kteří se zapojili do probíhající velké petiční akce. Protože jsou  stále další a další zájemci, kteří se dozvěděli o peticích až nyní,

ukončení podepisování se posunuje na víkend 17. a 18. května

(v tomtotýdnu jsou opět dny volna). Na kterých místech jsou v současné době petice k dispozici vizte níže.

 

Petice má obsáhlejší text, který jsme sestavili po konzultacích s odborníky (tak, aby návrhy v ní činěné byly co nejkonkrétnější a jasně vymezené). 

Ty, kdo ji budou tisknout, prosíme - je třeba opět oboustranně.

V příloze jsou také i dvě A4 s fotografiemi lesa po prvním převodním zásahu. Je vhodné je vytisknout na ukázku pro ty, kteří nemají přístup k internetu.

 

Spolu s peticí Vás budeme informovat o dalším důležitém kroku, který se ukazuje jako nevyhnutelný a po kterém už mnozí dlouhodobě volali - a tím je možnost vzniku občanského hnutí na Lesné, které by personálně i věcně vycházelo z dlouholeté práce a výsledků zdejších občanských iniciativ a pokusilo by se po komunálních volbách ovlivňovat dění v naší měststké části i na úrovni zastupitelstva.      

 

Kde je možno obě petice podepsat:

- v Centru občanských iniciativ Lesné

Arbesova 9 (dolní místnost)

v těchto termínech:

úterý  6. května     17:00 – 18:00

úterý 13. května      17:00 - 18:00  

pátek 16. května           17:00 - 18:00

dále:

- Potraviny-večerka, Nezvalova 4

- Dalia - papírnictví, Fillova 2

- Potraviny Bala, Blažkova ("bouda")

- Tabák, Arbesova 1 

- Centrum volného času, Milénova

- hospůdka U Koudelků, Šrámkova

- restaurace Obzor, Fillova

- restaurace Dukát, Loosova

- kancelář Společenství vlastníků Loosova

- kancelář CK Cílka na Křenové 37.

Přestože zástupci Mendelovy univerzity a výzkumného týmu poskytují informace charakteristicky úsperným způsobem v duchu hesla "tomu byste nerozuměli, odborník jsem já", z mnoha stran se nám dostává i odborného potvrzení názoru, že jde o projekt ryze ekonomického rázu, který není do dané lokality vhodný. 

O převodu na les nízký se můžete dočíst na stránkách grantového projektu, z něhož je akce dotována. O nízkém lese a jeho využití pojednává například také text, který pro nás sestavil RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., vlastník a hospodář na 650 ha lesa, který se věnoval v rámci své vědecké dráhy na Akademii věd ČR, (Ústav krajinné ekologie v Českých Budějovicích) mimo jiné také problematikou nízkého lesa z hlediska estetiky, ekotoxikologie, stability krajiny atd.

V dalším odkazu je také kopie fotografií nízkého lesa, které jsou otištěny v publikaci skupiny výzkumníků Mendelovy univerzity, vydané v roce 2011. (Jan Kadavý a kolektiv: Nízký s střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa, nakladatelství Lesnická práce.) V rámci tam přítomného textu (str. 119) je popsáno, jak asi bude v prvních 5 letech vypadat místo, kde se v březnu kácelo.

V uvedené knize jsou také stručně naznačena některá rizika a obavy, které převod na les nízký provázejí (str. 144). Mimo jiné"problematická otázka plošného rozšíření invazních druhů do prosvětlených lesů". Zda tyto invazní druhy nezaplní místa zásahu na úkor druhů původních a preferovaných, to je třeba podle autorů objasnit dalším výzkumem. - Uvidíme tedy, co nás nad Lesnou v rámci výzkumu čeká.

Dalším zmiňovaným problémem pak může být podle autorů knihy "významný ohlas laické veřejnosti". Jsou zmíněny protesty obyvatel z Německa a ze Švýcarska. - Až to skoro vypadá, že Mendelova univerzita a Školní lesní podnik Křtiny si chtěli také výzkumně ověřit, zda takovýto projekt v příměstském lese bude mít ze strany místních občanů nějaký ohlas i u nás. Zvláště, když byli při schvalování svého lesního hospodářského plánu Úřadem Jihomoravského kraje upozorněni, že pokud chtějí opravdu tento projekt realizovat přímo za sídlištěm Lesná, musejí očekávat silnou negativní reakci obyvatel. 

 

pro informace o peticích, případně při potřebě petičních archů se obraťte na:

Martin Maleček, 604 416 222, lesnabrno@volny.cz, Ježkova 8

Tomáš Kohoutek, 603 967 129, obzorlesna@centrum.cz, Barvy 18

Jiří Sekora, 725 962 550, jiri.sekora@gmail.com, Arbesova 9

Karla Hofmannová, 606 429 958, karla.hofmannova@seznam.cz, Dusíkova 25

Petice za registraci subjektu Sdružení občanů Lesné

Chceme se pokusit pokračovat v práci (nejen) pro Lesnou i v zastupitelstvu

 
Vážení spoluobčané, 
 
na základě zkušeností nabytých v rámci aktivit občanských iniciativ od roku 2006 jsme po dlouhé a odpovědné úvaze dospěli k tomuto přesvědčení: 
Je nezbytné, aby na Lesné – v širším slova smyslu v katastrálním území Lesná, vzniklo místní občanské hnutí vzešlé z nynější „Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná“ a dalších aktivistů, které by mělo možnost kandidovat v blížících se komunálních volbách. 
Myslíme si, že by mělo vzniknout hnutí občanů Lesné, které bude sdružovat především lidi, kteří z pozice občanských iniciativ dlouhodobě a kontinuálně pracují na řešení zásadních problémů týkajících se katastrálního území Lesná. 
Nechtěli jsme za tímto účelem využívat nabízená místa na kandidátkách stávajících politických stran. Nechtěli jsme se ani účelově spojovat s jiným, již existujícím politickým subjektem. Chceme, aby o vzniku tohoto občanského hnutí rozhodli samotní občané – obyvatelé území, které by měl tento subjekt zastupovat. Pro registraci takového občanského hnutí je třeba podpisů minimálně 1000 občanů, kteří by si takovýto subjekt přáli. 
 
Podpisem petice za vznik hnutí se nikdo "neuvazuje" k tomu, aby jej také volil, nebo aby se dokonce stal jeho členem - jen dává najevo názor, že takovýto subjekt by měl mít možnost ucházet se ve volbách o důvěru občanů. 
 
Text je ke stažení zde.
 
Důvody, které nás vedly k tomuto rozhodnutí, jsou následující: 
 Je nám naznačováno (a v poslední době stále silněji) že jako občanským aktivistům nám nepřísluší věnovat se některým problémům, které údajně nejsou v naší kompetenci. Tedy samotný společný orgán občanských iniciativ „Rada občanských iniciativ k.ú. Lesná“ již pro efektivní řešení problémů nestačí. 
 V minulém předvolebním období se nás mnozí z Vás tázali, proč nechceme kandidovat, s tím, že by nás ve volbách rádi podpořili jako zástupce Lesné. Tyto hlasy opět zesílily na počátku letošního roku v rámci podepisování připomínek k chystaným změnám územního plánu. 
 S blížícími se volbami se objevují nové politické subjekty, které začínají tvrdit, že chtějí zastupovat místní občanské iniciativy. Přitom jde o subjekty, které se v daných záležitostech vůbec neorientují a dosud se v nich nikdy nijak neangažovaly. 
 Pokud máme mít do budoucna podporu a máme být schopni samostatně nacházet řešení problémů a také se pokusit zajistit realizaci řešení těchto problémů, musíme mít podporu a být schopni obstát i v rámci komunálních voleb. 
 
Od roku 2006 se občanským iniciativám na Lesné podařilo mimo jiné následující: 
 Vlastními silami a na vlastní náklady bylo zachráněno a vybaveno herními prvky dětské hřiště Ježkova v místech, kde měl stát garážový dům pro nástavbu bývalé Polany. 
 Nebyl realizován developerský záměr – rozsáhlá bytová výstavba v místě areálu Obzor. V souvislosti s tím bylo upuštěno od plánů na prodej objektů tzv. výměníků, kde se uvažovalo o dalších osmipatrových stavbách. 
 Nebyl podpořen záměr na přemostění údolí "U Antoníčka" mezi Lesnou a Sadovou tak, aby mohla být na Lesnou ovedena doprava z nově zastavěných oblastí. Nebylo podpořeno ani vedení tohoto dopravního tahu přes náves Divišovy čtvrti.
 Díky zachování urbanistického konceptu Lesné mohl být dán občanskými iniciativami podnět na prohlášení Lesné památkovou zónou a souboru výtvarných děl na Lesné kulturní památkou. V rámci procesu vyhodnocování jsme postupně dodávali další materiály a dokládali nové skutečnosti  I díky tomu myšlenku památkové zóny podpořily všechny příslušné orgány a dnes se čeká již jen na rozhodnutí Ministerstva kultury
 Byl iniciován vznik Územní studie Lesná, za jejíž zveřejnění (uvedení v platnost) v takové podobě, jaká byla přijata občany i MČ Brno-sever, se průběžně stále zasazujeme. 
 Na Majdalenkách v rámci nesouhlasu s postupem Odboru územního plánu a rozvoje MMB bylo dosaženo toho, že Nejvyšší správní soud ČR označil za neoprávněný způsob, jakým mělo být dosaženo povolení vyšší hladiny nové zástavby. 
 Dlouhodobě sledujeme připravované změny územního plánu, již několikrát jsme je připomínkovali formou námitky zástupců veřejnosti, k jejichž ustanovení probíhaly podpisové akce, a v této souvislosti vyvíjíme dlouhodobě úsilí směrem k MČ Brno-sever. 
 Byl zpracován a úspěšně realizován velký grantový projekt (se spoluúčastí MČ Brno-sever), v rámci kterého bylo rekonstruováno několik dětských hřišť na okraji Čertovy rokle, byl opraven amfiteátr a v Čertově rokli vzniklo dětské hřiště a multifunkční sportoviště. Byly iniciovány další 
rekonstrukce dětských hřišť, provedené MČ Brno-sever. 
 Proběhlo množství kulturních akcí v amfiteátru. Bylo obnoveno zimní bruslení na Lesné. 
 Byla vydána kniha Lesná – 50 let sídliště, k výročí Lesné byl uspořádán odborný seminář. 
 Proběhlo několik veřejných prezentací historických materiálů Lesné, byla uspořádána (ve spolupráci se Skandinávským domem, o.s.) komentovaná prohlídka Lesné. 
 Vstoupili jsme do jednání s představiteli MČ Brno-sever a Magistrátu města Brna v otázce privatizace bytů na Lesné. 
 Vstoupili jsme do jednání s představiteli MČ Maloměřice a Obřany v otázce plánovaného dopravního propojení Obřan a Lesné (které by podle primátora města Brna mělo být obchvatem Obřan). 
 Bezprostředně po kácení lesa u Divišovy čtvrti, kdy nebyl brán v úvahu charakter příměstského lesa, došlo k jednání s Lesy města Brna o tom, jakým způsobem bude tento les v budoucnu obhospodařován. Podobně je tomu nyní v souvislosti s lesem za Lesnou, kde je snahou dosažení toho, aby Mendelova univerzita jako vlastník (a správce Školní lesní podnik Křtiny) respektovala celospolečenskou funkci tohoto lesa. 
 
Aby mohlo nadále pokračovat to, co začalo v roce 2006 vznikem prvních občanských sdružení na Lesné a pokračující až po propojení sítě těchto iniciativ vytvořením „Rady občanských iniciativ k.ú.  Lesná“, pak je podle všeho v této chvíli nezbytné tento krok podniknout – vytvořit hnutí SDRUŽENÍ OBČANŮ LESNÉ a pokusi se ovlivňovat dění i na úrovni radnice. 
Pokud Vás tato myšlenka zaujala, podpořte vznik tohoto místního politického hnutí připojením 
svého podpisu pod registrační listinu. 
 
Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň. 
 
V Brně, dne 21. dubna 2014 
 
Martin Maleček, Mgr. – O. s. pro ŽP Ježkova, O. s. Obzor Lesná, ustanovený zástupce veřejnosti 
Karla Hofmannová, PhDr. – O. s. Majdalenky, ustanovený zástupce veřejnosti 
Tomáš Kohoutek, Mgr. – O. s. Obzor Lesná, O. s. Seifertova-Barvy-Soběšická, ustanovený zást. veřejnosti 
Michal Košut, prof., Ph.D. – O. s. Obzor Lesná 
Miloslav Králíček, Mgr. – O. s. Arbesova 
Martin Cibula, Ing. – O. s. Lesná 
Jiří Sekora, Ing. – O. s. Arbesova 
Pavel Bína, Ing. – O. s. obyvatel Divišovy čtvrti, ustanovený zástupce veřejnosti  

K současnému stavu jednání o lesa mezi Lesnou a Soběšicemi - aneb chystá se další petice...

 

V souvislosti s "kauzou les" děkujeme za všechny Vaše ohlasy, vyslovenou podporu a mnoho nabídek pomoci. Ozvalo se také nemálo odborníků, kteří nabízejí konzultace a připravují texty. V současné době pracujeme ve spolupráci s nimi na petici, která byla ohlášena v závěru veřejného shromáždění 25.3.

 

Ohlasy veřejného shromáždění naleznete i v médiích - podrobný přehled poskytl i ŠLP Křtiny na svých webových stránkách (děkujeme): 

www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/napsali-o-nas/
 

 

Zde je stručné shrnutí důležitých událostí posledních dní:

 

Ve čtvrtek 27.3. vydala Menedelova univerzita stanovisko, v jehož závěru je konstatováno, že se těžba dřeva zastavuje a dojde k diskusi s veřejností (celé stanovisko viz příloha):

 

MENDELU je otevřená diskuzi s veřejností o přístupech k obnově lesa, a proto konstatuje, že v předmětné lokalitě (za Lesnou) v současné době zastavuje obnovní těžbu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V sobotu 29. 3. proběhlo na úterním shromáždění avizované jednání s ředitelem Školního lesního podniku Křtiny Ing. Vladimírem Dolejským, kterého se účastnili členové výboru Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná Mgr. Martin Maleček, Mgr. Tomáš Kohoutek, PhDr. Karla Hofmannová a dále Ing. Libor Vyhnálek za Radu OI k.ú.Lesná a prof. Jan Čermák z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

 

Hlavními závěry bylo to, že umístění projektu převodu lesa na les nízký a střední nebylo zvoleno vhodně a projekt bude na tomto místě zastaven.

 

Ředitel ŠLP Křtiny MENDELU Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. na schůzce se zástupci Rady občanských iniciativ k.ú.Lesná, o.s. uvedl, že 

"obnovní těžba v lese za sídlištěm Lesná byla zastavena a že za jeho působení nebude v tomto prostoru  obnovní těžba realizována způsobem, který by tak negativně hodnotila  významná část obyvatel jako tomu bylo v případě plošné těžby v rámci projektu LDF MENDELU (převod na nízký a střední les) . ŠLP Křtiny MENDELU nabídne děkanovi LDF MENDELU jiné řešení tak, aby plnil svoje hlavní poslání (účelová činnost) a současně se choval vstřícně ke společnosti."

"Obnovní těžba může probíhat jednotlivým, či skupinovým výběrem,  zvláště v zimním období, po předchozím projednání a v souladu s názorem občanských iniciativ."

 

Občanské iniciativy podají formou petice návrh na převedení lesa za Lesnou do subkategorie rekreačního lesa, součástí tohoto návrhu bude i popis budoucího způsobu hospodaření v tomto lese.

Pokud bude mít petice dostatečnou podporu obyvatelředitel ŠLP Křtiny je připraven tento návrh podpořit a předat ho rektorovi Mendelovy univerzity.

 

Poté navrhl prof. Čermák, že by se les za Lesnou mohl stát vzorovým příměstským lesem s významnou rekreační funkcí, který by mohla Mendelova univerzita používat pro výukové účely jako vzor akcentu na celospolečenskou funkci lesa a realizaci styku s veřejností. Významnou roli by zde hrál prvek zapojení místních obyvatel do tvorby a údržby lesa, který by se tak stal takřka organickou součástí daného sídelního celku. 

 

 

 

Kácení - březen 2014

Vážení obyvatelé Lesné,

 

mnozí z Vás si již povšimli kácení lesa kolem cesty od bývalé sodovkárny směrem Panská lícha a rozhledna Ostrá horka.

Toto kácení má v budoucnu pokračovat, a to na rozloze zhruba 100 ha – tedy téměř v celém lese mezi Lesnou a Soběšicemi.

Jestliže ale s tímto nebudou obyvatelé souhlasit, Školní lesní podnik Křtiny, resp. Mendelova univerzita Brno jsou ochotni tyto své plány změnit. Ale k tomu je zapotřebí, aby tentokrát přišli opravdu všichni, kterým to vadí.

 

Pokud tedy chceme, aby byl nynější les za Lesnou jako les zachován, je nezbytně nutná Vaše účast na veřejném setkání

se zástupci Mendelovy univerzity Brno (vlastníka lesa)

a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (který v tomto lese hospodaří). 

 

Toto setkání proběhne

v úterý 25. 3. 2014 v 18h

ve velkém sále Klubovny (tzv. Drutis) na Okružní 21 (přes silnici naproti prodejně Albert).

 

V rámci diskuse se pokusíme dosáhnout zejména toho,

- aby péče o lesy v blízkosti Lesné v maximální možné míře respektovala jejich rekreační význam pro obyvatele (výběrová těžba místo holosečí, řádná údržba mladých porostů);

- aby byla podstatně zmenšena plocha, na níž má probíhat převod lesa na les nízký;

- a aby byla tato změna prováděna výhradně v dostatečné vzdálenosti od frekventovaných rekreačních tras.

 

--------------------------------

 

Rada občanských iniciativ k.ú. Lesná,o.s.    

lesnabrno@volny.cz

Mgr. Martin Maleček, předseda (604 416 222)

Mgr. Tomáš Kohoutek, člen výboru (603 967 129)

 

(podrobnější rozbor situace naleznete v článku M. Malečka níže)

 

Vážení,

 

ač je to k nevíře, s jistou obměnou se po pár týdnech na druhé straně Lesné opakuje to, k čemu došlo u Divišovy čtvrti! A podle zjištěných skutečností je budoucnost lesa za Lesnou nejistá.

 

Mnozí z Vás psali a volali, že se kolem (po celý rok velice frekventované) lesní cesty od bývalého Merita k zastávce Panská lícha masivně kácí les.

Na této nejobvyklejší vycházkové trase celé Lesné byl z důvodu experimentálního projektu takřka "dohola" vymýcen vrchní úsek z obou stran této cesty. A to tak, že už to není cesta lesem, ale vpodstatě cesta kolem nedaleké souběžně vedoucí výpadovky na Soběšice.

V podobných zásazích se má v budoucích letech pokračovat (na ploše 100 ha!).

Ale pokud by to vyvolalo nevoli občanů, jsou zástupci polesí Vranov ochotni k nějakému kompromisu (jak se včera vyjádřil vedoucí polesí Ing. Březina).

 

V současné době tedy urychleně připravujeme setkání občanů Lesné s projektantem a lesníky, na kterém by snad mohlo dojít k nějakému kompromisnímu, k rekreační funkci dané lokality šetrnějšímu řešení realizace tohoto projektu. 

 

 

Zde jsou základní fakta, která se nám podařilo narychlo zjistit u zástupců polesí Vranov, Mendelovy univerzity Brno a Odboru životního prostředí Úřadu Jihomoravského kraje 

(co se týče MČ Brno-sever, vzhledem k tomu, že v případě Divišovy čtvrti se o vykácení dozvědělo vedení MČ teprve od občanů, bylo i v tomto případě nepochybně zbytečné ztrácet čas píděním se zde po nějakých informacích):

 

Zevrubný faktický popis situace:

- Les je ve vlastnictví Mendelovy univerzity a obhospodařuje ho Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

Jde o realizaci experimentálního projektu Převod lesa na les nízký.

- Tento projekt je součástí nedávno schváleného lesního hospodářského plánu, který předložila Mendelova univerzita Úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí.

- Podle vyjádření zástupce OŽP ÚJMK byla Mendelova univerzita upozorněna na to, že jde o rekreačně využívanou lokalitu a že v případě realizace tohoto záměru dojde s největší pravděpodobností k negativní reakci obyvatel.

- V této chvíli byla ukončena těžba prvního bloku lesa (výzkumné experimentální plochy), další mají v budoucnu následovat.

- Za 3- 4 roky zde má vzejít nový nízký podrost, v plánu je využít především třešeň ptačí, která je v daném místě hojně zastupena a která potřebuje osluněné plochy. 

 

 

Bližší faktický popis situace:

Příslušná část lesa za Lesnou byla historicky součástí vyvlastněných rozsáhlých lesních porostů rodu Lichtenštějnů, které  v roce 1923 čs. stát převedl na Vysokou školu zemědělskou v Brně, nynější Mendelovu univerzitu, jako školní a pokusný objekt (od roku 1932 nese označení Masarykův les). V těchto lesích v současné době hospodaří Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, který je organizační součástí Mendelovy univerzity a je jejím účelovým zařízením - zejména pro Lesnickou a dřevařskou fakultu. Přičemž les za Lesnou spadá organizačně pod podlesí Vranov.

 

V roce 1973 (krátce po dokončení Lesné) byla tato část Masarykova lesa zařazena do provozního souboru "rekreační lesy", ale v roce 1993 byla převedena do provozního souboru "účelové lesy".

V roce 2013 předložila Mendelova univerzita lesní hospodářský plán na období 2013-2022, jehož součástí je tzv. model lesa nízkého a středního. V rámci tohoto projektu (který se má postupně realizovat na ploše 100ha) se v rámci účelu lesa sloužit lesnickému výzkumu a výuce hospodaří odchylně od lesního zákona.

(zde případně něco více o modelech středního a nízkého lesa) 

https://www.nizkyles.cz/content/view/98/91/lang,czech1250/

 

Odbor životního porostředí Úřadu Jihomoravského kraje (oddělení vodního a lesního hospodářství) tento lesní hospodářský plán schválilo. Podle Ing. Kučery z OVLH nebyla zákonem dána možnost do stanoviska ÚJMK promítnout rekreační hodnotu lokality. Proto alespoň po obhlídce terénu upozornil předkladatele lesního hosp. plánu, že v případě realizace zamýšleného záměru dojde nepochybně k negativní reakci obyvatel.

Z pohledu lesního zákona je sice daná lokalita vedena ÚJMK jako kategorie lesů zvláštního určení (kde jejich funkce je nadřazena funkci produkční), ale hlavní účelovou kategorií je, že jsou sloužící lesnickému výzkumu a výuce. Nejde tedy o účelovou kategorii lesů příměstských a dalších lesů se zvýšenou rekreační funkcí (o zařazení do této kategorie by mohl vlastník - tedy Mendelova univerzita - požádat, ale i tak by se v konkrétním případě mohl rozhodnout, jaké ze dvou daných kategorií dá přednost. ÚJMK toto ze své iniciativy neudělá, v případě, že by vlastník žádal kompenzaci za omezen&iac ute; v možnosti těžby, musel by to ÚJMK uhradit).

 

 

Podle vedoucího polesí Vranov Ing. Ivo Březiny došel daný porost za Lesnou do mýtného věku.

Projekt převodu lesa na les nízký je třeba přínosným experimentem, který do budoucna pomůže zkvalitnit lesní porosty v ČR.

Ale je otázkou, jestli nebylo možno najít v rámci několika tisíců hektarů lesů, kterými Mendelova univerzita disponuje, jiné stejně vhodné místo por tento experiment. Zvláště, když na internetové stránce polesí Vranov mimo jiné najdeme: "Lesní porosty navazují bezprostředně na jihomoravskou metropoli Brno, a proto je zde velmi významná rekreační a estetická funkce lesa."

 

 

Nezbývá tedy, než se pokusit dohodnout se na nějaké schůdné modifikaci další realizace tohoto projektu. Ing. Ivo Březina (který je ovšem vpodstatě pouze prováděcím článkem projektu) sám nabídnul, že přijde a obyvatelům Lesné vysvětlí a v mapách a plánech ukáže, jaké jsou další záměry v lese za Lesnou. Pokusíme se kontaktovat a pozvat také autora tohoto projektu, Doc. Dr. Ing. Jana Kadavého z Ústavu hospodářské úpravy lesů (Lesnická a dřevařská fakulty Mendelovy univerzity). 

 

 Mgr. Martin Maleček

 

Aktualizace územního plánu: Co by pro Lesnou znamenala a co s tím můžeme dělat

Připomínky a podpisy občanů mohou opět napomoci tomu, aby se Lesná nezměnila v hustě zastavěnou oblast s průjezdem tranzitní dopravy z nových sídel

 

Situace kolem územního plánování v Brně je z hlediska občana poněkud nepřehledná. V krátké době se potřetí připomínkuje územní plán. Příslušný dokument se tentokrát jmenuje poeticky „Upravený návrh změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“. Sám název nejméně pětkrát naznačuje, že při starém nic zůstat nemůže...

Pokusíme se formou otázek a odpovědí vysvětlit, jaká je nyní situace a co lze pro Lesnou udělat (a do kdy)..

Co tentokrát hrozí?

  1. Dopravní obchvat Maloměřic a Obřan hodlá Magistrát města Brna vyřešit propojením Obřan s Lesnou (tento obchvat by měl ústit pod Barvami do ulice Seifertova a Soběšická). Nám je to prezentováno jako bezvýznamná obslužná komunikace, ovšem ve skutečnosti, jak vyplývá mimo jiné z dopisu primátora města Brna z 30. 9. 2013, má jít skutečně o obchvat, odvádějící z Obřan dopravu spádové oblasti Bílovice, Řícmanice, Kanice. Více jsme již psali zde.
  2. V rámci tzv. Aktualizace ÚPmB má být legalizována možnost postavit na Majdalenkách další mnohapatrové budovy, přestože podle usnesení Nejvyššího správního soudu ČR bylo zvýšeno IPP nesprávným způsobem (IPP=index podlažních ploch, který stanoví, jak velká stavba může vzniknout). Snížení IPP požadují nejen občanské iniciativy, ale i Městská část Brno-sever.
  3. Pod změnou územního plánu P019 se vedle lokality Majdalenek skrývají další tři lokality na Lesné, kde má dojít k navýšení IPP, tedy možnosti výstavby vícepatrových objektů – lokalita Dukát na Loosově, obchody a plochy na Halasově náměstí, podél jižní části ulice Okružní. I tuto změnu ÚP již odmítla také MČ Brno-sever. Ovšem Odbor územního plánování a rozvoje MMB řekl již předem, že pro něj není stanovisko MČ závazné.

Někteří z Vás se již ptali na Obzor - podařilo se to, že tato změna byla na základě našich připomínek z června 2013 vyřazena z tzv. Aktualizace ÚPmB. Bude ovšem magistrátem "pořizována samostatně", takže celá věc zatím bohužel nekončí. Nicméně není v tuto chvíli aktuální. 

Stejně jako v minulosti se pokusíme napadnout výše uvedené změny ÚPmB co možná nejúčinnějším způsobem – formou námitky zástupce veřejnosti. Vzhledem k tomu, že jde o více změn Územního plánu, rozhodli jsme se, že budou ustanoveni tři zástupci veřejnosti. Jsou to členové výboru v květnu ustanovené Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná, která sdružuje všechny občanské iniciativy Lesné, Majdalenek, Divišovy čtvrti a oblasti Barvy a Soběšická (M. Maleček, K. Hofmannová, T. Kohoutek).

Chci reagovat – do kdy je to možné?

Nejzazší termín pro doručení připomínek a námitek občanů na magistrát je 11. 2. 2014, první projednání však proběhne již o týden dříve 4. 2. 2014 a pokud se rozhodnete nominovat své zástupce pro podání námitky naším prostřednictvím, učiňte tak prosíme do 28. 1. 2014.

Jmenování zástupce veřejnosti předpokládá 200 podpisů občanů pod Věcně shodnou připomínkou, námitka má vyšší právní váhu (zda byla skutečně vypořádána může posuzovat soud); individuální připomínka tuto váhu nemá a orgány jsou na ni povinny pouze odpovědět.

Existují již připravené dokumenty, které mohu podepsat a pověřit tak zástupce veřejnosti k podání námitky proti Aktualizaci?

Ano – proti dalšímu zahušťování výstavby na severu Lesné podává námitku PhDr. Karla Hofmannová (věcně shodná připomínka je ke stažení zde), proti zvyšování IPP na různých částech Lesné Mgr. Martin Maleček (věcně shodná připomínka je ke stažení zde), proti vedení obchvatu Obřan přes Lesnou Mgr. Tomáš Kohoutek (věcně shodná připomínka je ke stažení zde).

Připomínky si můžete po rozkliknutí odkazu stáhnout do počítače a vytisknout, podepsat a dodat na kontaktní adresy do 28. 1. 2014. Pokud byste nám chtěli napsat, učiňte tak prosíme přednostně prostřednictvím kontaktu na těchto stránkách, případně využijte kontakty:

Martin Maleček, Ježkova 8, mail osjezkova@centrum.cz, tel. 604 416 222

Tomáš Kohoutek, Barvy 18, mail kohoutek.t@gmail.com, tel. 603 967 129

Kde najdu oficiální informace o tom, co má být v Brně (i na Lesné) napříště možné?

Informace jsou ze zákona dostupné na webu Magistrátu města Brna https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/zmena-2013-u/

Proč tentokrát nepřipomínkujeme Obzor?

Díky připomínkám občanů a námitce zástupce veřejnosti z července loňského roku byla lokalita Obzoru z Aktualizace vyňata a platí pro ni stávající Územní plán. Změna má ale být „pořizována zvlášť“ – s odůvodněním, že je třeba ji prodiskutovat s občany. Ti se sice již vícekrát vyjádřili, ale zřejmě bude v dohledné době třeba vyjádřit svůj názor znovu – hra, kterou s námi Odbor územního plánování a rozvoje, náměstek primátora Macek (ČSSD) i další proponenti hrají, se jmenuje „Občane, unav se (a zmlkni)“. Nenechme se odradit!

Napsal/a nebo podepsal/a jsem už dříve připomínku k novému Územnímu plánu, copak to nestačí?

Odpovědí zní – bohužel ne. Můžeme si stěžovat na stále opakované žádosti o totéž, z pohledu úřadů to ale totéž není. Nový Územní plán a Aktualizace jsou bohužel brány jako rozdílné dokumenty, byť se připomínky občanů týkají stejných míst a vyjadřují stejné názory. Žádost o opakované připomínkování téhož opět připomíná známou hru „Občane, unav se (a zmlkni)!“ Abychom však účinně prosadili svůj pohled, je třeba být neúnavnými. Připomínka k novému ÚP svoji platnost nepozbyla. Nyní se ale objevila cesta, jak Váš hlas jednoduše obejít. Stačí mlčet – a plány, se kterými jste nesouhlasili, budou mít opět volný průchod.

Proč po necelých dvou letech opět připomínkujeme stále stejné kauzy?

Mnozí z Vás relativně před nedávnem připomínkovali či podepisovali zmocnění k námitce proti novému územnímu plánu. Ten se však brněnskému magistrátu nepodařilo z různých důvodů prosadit (konkrétně: soudním rozhodnutím byla zrušena platnost Zásad územního rozvoje JmK, nadřízeného dokumentu, na nějž by nový plán musel odkazovat). V platnosti je tak stále územní plán z roku 1994. Tento dokument však po dvaceti letech vyžaduje aktualizaci, aby mohl reagovat na nové trendy - podle zadání je například jedním z cílů "předcházet suburbanizaci". Jak se zdá, aktualizace ÚP je ale také jedinečnou příležitostí, jak vyjít vstříc developerům a jejich projektům na zahuštění a obestavění Brna, jak je známe, nebo alespoň na zvýšení mnoha staveb a vybudování infrastruktury pro budoucí zástavbu tam, kde to stávající plán neumožňuje.

Mohu snadno podat připomínku i k jiným kauzám?

Ano, občanská sdružení, organizace i jednotlivci z celého Brna shromažďují své připomínky na webu https://www.mampripominky.cz/, kde můžete připojit svůj podpis nebo i vlastní připomínku. Zde můžete podpořit také iniciativy z jiných částí Brna. Váš podpis však nenahrazuje zmocnění zástupce veřejnosti k podání námitky, která se od připomínky liší právní vahou..

Proč zmocňujeme pro Lesnou tři různé zástupce veřejnosti a proč je třeba podepisovat tři různé připomínky?

Jednotlivé kauzy vyžadují mnoho času a energie již jen na prosté sledování změn plánů.  Všichni zástupci se angažují jen ve svém volném čase. Vzájemně sice úzce spolupracují v rámci Rady občanských iniciativ k. ú. Lesná, o. s., při jednání s magistrátem nebo při případném soudním řízení je ale nezbytné, aby byli plně k dispozici právě pro každou jednu kauzu. Každý ze zástupců také reprezentuje jinou konkrétní "specializovanou" iniciativu (M. Maleček - Rada občanských iniciativ k. ú. Lesná, K. Hofmannová - o.s. Majdalenky, T. Kohoutek - Seifertova-Barvy-Soběšická).

Pozvánka: minikonference Pokusy o záchranu, věnovaná roli občanských iniciativ v úsilí o ochranu architektury, urbanismu a výtvarného umění z období socialismu v Československu

Přednáškový blok se koná 10. 12. 2013 v době od 14:00 do 20:00 v přednáškovém sále Uměleckoprůmyslového muzea, Husova 14, Brno. Kromě dalších zde vystoupí i Mgr. Martin Maleček z o.s. Obzor-Lesná s příspěvkem nazvaným Sídliště Brno-Lesná a role občanských iniciativ. Celý program najdete zde. 

Významní zástupci odborné veřejnosti podporují prohlášení Lesné památkovou zónou

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller a Ing. arch. Josef Němec, CSc. poslali generální ředitelce Národního památkového ústavu dopis, v němž doporučují vyhlášení památkové zóny Lesná. Odvolávají se přitom na hodnoty, jimiž může Lesná sloužit jako vzor budoucím urbanistům i na četné mezinárodní ohlasy tohoto projektu. S celým textem dopisu se můžete seznámit zde.

.

Výhra občanských aktivistů na Majdalenkách: Nejvyšší správní soud označil praktiky developerů a úředníků za nezákonné. Co z toho plyne pro Obzor?

Brněnský Deník informoval 3. 12. o tom, že NSS rozhodl ve sporu občana Majdalenek s firmou IMOS Development ve prospěch občana. Za nepřijatelné přitom označil navyšování tzv. indexu podlažní plochy (IPP) pouze na žádost investora stavby bez řádného projednání s občany. Rozhodnutí soudu můžeme považovat za průlomové - nejen proto, že že vyhrála na první pohled nesouměřitelně "slabší" strana, ale i proto, že rozsudek znemožňuje nerušeně pokračovat v odsud obvyklé praktice - změně územního plánu bez projednání s občany. I v dalších kauzách proto roste šance občanů dovolat se v tomto ohledu práva.

V článku Brněnského Deníku si můžeme přečíst i komentáře developerů, typicky zaměřené především na to, že jsou jim omezeny možnosti pro páchání dobra a prosazování obecného blaha proti vůli těch, za jejichž okny se tak děje.

Za o.s. Obzor-Lesná dodáváme, že zpráva nemusí být pouze optimistická. IMOS na Majdalenkách rezignuje, o to silnější záchvat budovatelského úsilí však může postihnout další lokality, s nimiž má své plány a do nichž investoval (rozumějme: prospekuloval zde) nemalé prostředky. Objekt Obzoru je mezi nimi na čelném místě. OÚPR nereaguje již druhým měsícem na naši další, právnim rozborem podloženou žádost, aby z čistopisu Územní studie vypustil zmínku o nedohodě s vlastníkem (IMOS) o limitech případné přestavby či přístavby. A Ing. Rulíšek? Naposledy se zástupcům iniciativ z Lesné nechal slyšet, že mu brání nějak řešit tento "vřed Lesné" (aniž byl schopen uvést, zda do běžné údržby objektu plyne alespoň určitá část příjmů z pronájmu) a že by uvítal, kdyby si někdo např. plastiku Ptáci "odvezl do sběru". 

Dočkat se tedy můžeme ještě dalších nečekaných zvratů a rozhodně není důvod usínat na vavřínech sousedů z Majdalenek.

Připomínky občanů pomohly odvrátit výstavbu vysokopodlažních domů na místě Obzoru - bohužel znovu jen "protentokrát"

Pro občany Lesné, kteří zaregovali v červnu tohoto roku na výzvu a podali individuální připomínku k plánovanému zvýšení indexu podlažní plochy (IPP) v oblasti Obzoru, máme potěšující zprávu - i díky jejich hlasu byla tato změna navržena na stažení z projednávání v rámci Aktuaslizace ÚPmB. Negativní stanovisko vyjádřilo 81 občanů individuálně, dále zástupce veřejnosti Mgr. Maleček, Rada občanských inciativ a v neposlední řadě i Zastupitelstvo MČ Brno-sever.

Horší zprávou je, že tato změna má být nadále "pořizována samostatně" - příslušné orgány města tak dávají najevo, že ve svém úsilí změnu prosadit (navzdory opakovaným protestům občanů a nesouhlasným stanoviskům Zastupitelstva MČ i občanských iniciativ) nehodlají polevit.

O dalším vývoji jednání i o tom, jaké kroky bude ještě potřeba učinit, budeme průběžně informovat na těcho stránkách. V nejbližší době lze očekávat druhé kolo podávání připomínek k navrhovaným změnám ÚP.

Za občanské iniciativy máte tentokrát v úmyslu upozornit i na další problemaické změny, k nimž patří především plány na zvyšování  IPP na dalších místech v Lesné, na zástavbu ploch vedených jako zeleň a na vybudování  silniční propojky mezi Lesnou a Obřany , která má sloužit především jako obchvat, odvádějící na Lesnou část tranzitní dopravy z širšího okolí Brna a časem patrně i  z nově zastavěných lokalit podél trasy této sporné komunikace (o "propojce"  si můžete přečíst více zde).

 

 

Nejde jen o Obzor

"Brno aktualizuje svůj územní plán. Určí tak, v jaké prostředí budeme žít v dalších letech. Radnice navrhla, aby v zeleni a lesích mohly růst nejen stromy, ale také hypermarkety. Ve vnitroblocích zase mají – podle představ úřadu – mizet pískoviště a nahrazovat je parkoviště. Radnice rezignovala na rozvoj pestré sítě obchodů a dále umetá cestu nákupním centrům. Zahazuje také šanci vytvořit odpočinkové zóny kolem brněnských řek a uvolnit ulice pěším, cyklistům a tramvajím. A mnoho dalšího"... - další podněty k podávání připomínek k aktualizaci ÚPmB naleznete např. na adrese https://nesehnuti.cz/aktuality/spoi/pripominkujeme-aktualizaci-uzemniho-planu-brna/

Výběr článků

 

Na Lesné opět hrozí rozsáhlá zástavba

Text o aktuální prekérní situaci jednání o územním plánu s návrhem potřebných kroků k zachování urbanistických hodnot Lesné. Stručný popis současného stavu jednání je doplněn o odkazy na příslušné dokumenty a přináší i informace pro občany, kteří mají zájem účinně vyjádřit svůj názor.

 

Sborník k 50. výročí Lesné - "historie, současnost, perspektivy"

Zalistujte stránkami publikace, který je ojedinělá i tím, že je tématicky věnována jednomu sídlišti. Čtenář se může seznámit s "kořeny" původních architektonických idejí sídliště, s vývojem současných kontroverzí i s návrhy pro přežití Lesné jako jedinečné lokality pro budoucnost. Publikace byla poctěna i nominací v soutěži Kniha roku, kterou vyhlašuje Památník národního písemnictví. 

 

Sídliště Lesná - unikátní příklad panelového obytného celku

Příspěvek M.Malečka na letošní konferenci Křižovatky architektury, věnované architektuře druhé poloviny 20. století

 

 

 

Aktuální informace

Nová adresa na aktuální informace o Obzoru

08.03.2018 23:39
Přestavba Obzoru začala a je třeba hlídat její průběh. Aktuální informace najdete na FB stránce Zde také můžete sdílet své příspěvky.

Obzor – zahájení územního řízení

10.02.2017 19:17
Poznámky k historii kauzy a k současnému projektu Dne 27. 1. 2017 bylo stavebním odborem oznámeno zahájení územního řízení ve věci nástavby a přístavby objektu Obzor. O možné podobě této stavby se velmi ostře diskutuje nejpozději od roku 2008, kdy objekt získal v dražbě současný majitel, firma...

Aktuální projekt přestavby Obzoru - pozvánka na veřejné projednání

09.01.2016 01:14
V pátek 15. ledna v 17:30 se ve velkém sále Klubovny MČ Brno-sever ("Drutis", Okružní 21) bude konat setkání zástupců IMOSu s občany, kde by měl investor představit aktuální projekt na přestavbu Obzoru. IMOS o podobě projektu na sklonku loňského roku informoval zástupce vedení MČ Brno-sever a...

Komunální volby 2014 - zástupci občanských iniciativ z Lesné míří do Zastupitelstva MČ Brno-sever i na magistrát

05.10.2014 23:49
V letošních komunálních volbách se poprvé objeví samoststná kandidátka občanských iniciativ z Lesné, mezi něž patří i o. s. Obzor Lesná. Politické hnutí Sdružení občanů Lesné (č. 12) se zavazuje pokračovat v dosavadních aktivitách občanských iniciativ v rámci Zastupitelstva MČ Brno-sever....

Výsledky petičních akcí

29.05.2014 01:43
Počty lidí, kteří se svým podpisem připojili k naposledy avizovaným petičním akcím, předčí původní očekávání. Snad společné úsilí přinese také lepší vyhlídky, než se zdálo ještě před několika týdny!   1)  Pod petici za zachování rekreační funkce lesa nad Lesnou se nakonec sešlo...

Petice za registraci subjektu Sdružení občanů Lesné

08.05.2014 15:17
Chceme se pokusit pokračovat v práci (nejen) pro Lesnou i v zastupitelstvu   Vážení spoluobčané,    na základě zkušeností nabytých v rámci aktivit občanských iniciativ od roku 2006 jsme po dlouhé a odpovědné úvaze dospěli k tomuto přesvědčení:  Je nezbytné, aby na...

Petice za les nad lesnou

08.05.2014 15:16
Má být les, který dal sídlišti jméno, spíše lesoparkem, nebo zdrojem roští pro teplárnu? Zatímco řada z nás se jednoznačně přikládání k první představě  (a dokonce tak vyznívají i oficiální dokumenty Magistrátu), vlastník lesa si myslí běco jiného. Od poslední informace došlo bohužel...

Čekají Lesnou lepší časy?

20.04.2014 15:24
Čekají Lesnou lepší časy?  Podrobnou tiskovou zprávu naleznete zde

K současnému stavu jednání o lese mezi Lesnou a Soběšicemi - aneb chystá se další petice...

05.04.2014 15:26
V souvislosti s "kauzou les" děkujeme za všechny Vaše ohlasy, vyslovenou podporu a mnoho nabídek pomoci. Ozvalo se také nemálo odborníků, kteří nabízejí konzultace a připravují texty. V současné době pracujeme ve spolupráci s nimi na petici, která byla ohlášena v...

Kácení za Lesnou - březen 2014

15.03.2014 15:27
Vážení obyvatelé Lesné,   mnozí z Vás si již povšimli kácení lesa kolem cesty od bývalé sodovkárny směrem Panská lícha a rozhledna Ostrá horka. Toto kácení má v budoucnu pokračovat, a to na rozloze zhruba 100 ha – tedy téměř v celém lese mezi Lesnou a...
1 | 2 >>

Aktuální informace

Nová adresa na aktuální informace o Obzoru

08.03.2018 23:39
Přestavba Obzoru začala a je třeba hlídat její průběh. Aktuální informace najdete na FB stránce Zde také můžete sdílet své příspěvky.

Obzor – zahájení územního řízení

10.02.2017 19:17
Poznámky k historii kauzy a k současnému projektu Dne 27. 1. 2017 bylo stavebním odborem oznámeno zahájení územního řízení ve věci nástavby a přístavby objektu Obzor. O možné podobě této stavby se velmi ostře diskutuje nejpozději od roku 2008, kdy objekt získal v dražbě současný majitel, firma...

Aktuální projekt přestavby Obzoru - pozvánka na veřejné projednání

09.01.2016 01:14
V pátek 15. ledna v 17:30 se ve velkém sále Klubovny MČ Brno-sever ("Drutis", Okružní 21) bude konat setkání zástupců IMOSu s občany, kde by měl investor představit aktuální projekt na přestavbu Obzoru. IMOS o podobě projektu na sklonku loňského roku informoval zástupce vedení MČ Brno-sever a...

Komunální volby 2014 - zástupci občanských iniciativ z Lesné míří do Zastupitelstva MČ Brno-sever i na magistrát

05.10.2014 23:49
V letošních komunálních volbách se poprvé objeví samoststná kandidátka občanských iniciativ z Lesné, mezi něž patří i o. s. Obzor Lesná. Politické hnutí Sdružení občanů Lesné (č. 12) se zavazuje pokračovat v dosavadních aktivitách občanských iniciativ v rámci Zastupitelstva MČ Brno-sever....

Výsledky petičních akcí

29.05.2014 01:43
Počty lidí, kteří se svým podpisem připojili k naposledy avizovaným petičním akcím, předčí původní očekávání. Snad společné úsilí přinese také lepší vyhlídky, než se zdálo ještě před několika týdny!   1)  Pod petici za zachování rekreační funkce lesa nad Lesnou se nakonec sešlo...

Petice za registraci subjektu Sdružení občanů Lesné

08.05.2014 15:17
Chceme se pokusit pokračovat v práci (nejen) pro Lesnou i v zastupitelstvu   Vážení spoluobčané,    na základě zkušeností nabytých v rámci aktivit občanských iniciativ od roku 2006 jsme po dlouhé a odpovědné úvaze dospěli k tomuto přesvědčení:  Je nezbytné, aby na...

Petice za les nad lesnou

08.05.2014 15:16
Má být les, který dal sídlišti jméno, spíše lesoparkem, nebo zdrojem roští pro teplárnu? Zatímco řada z nás se jednoznačně přikládání k první představě  (a dokonce tak vyznívají i oficiální dokumenty Magistrátu), vlastník lesa si myslí běco jiného. Od poslední informace došlo bohužel...

Čekají Lesnou lepší časy?

20.04.2014 15:24
Čekají Lesnou lepší časy?  Podrobnou tiskovou zprávu naleznete zde

K současnému stavu jednání o lese mezi Lesnou a Soběšicemi - aneb chystá se další petice...

05.04.2014 15:26
V souvislosti s "kauzou les" děkujeme za všechny Vaše ohlasy, vyslovenou podporu a mnoho nabídek pomoci. Ozvalo se také nemálo odborníků, kteří nabízejí konzultace a připravují texty. V současné době pracujeme ve spolupráci s nimi na petici, která byla ohlášena v...

Kácení za Lesnou - březen 2014

15.03.2014 15:27
Vážení obyvatelé Lesné,   mnozí z Vás si již povšimli kácení lesa kolem cesty od bývalé sodovkárny směrem Panská lícha a rozhledna Ostrá horka. Toto kácení má v budoucnu pokračovat, a to na rozloze zhruba 100 ha – tedy téměř v celém lese mezi Lesnou a...
1 | 2 >>

Novinky

Informace pro návštěvníky

19.04.2013 09:09
Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se uživatelé naučili Vaše stránky pravidelně navštěvovat je důležité webovou prezentaci pravidelně aktualizovat. Pro automatickou distribuci článků až k čtenáři můžete využít RSS kanály.

Webová prezentace byla spuštěna

19.04.2013 09:08
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...