Petice za registraci subjektu Sdružení občanů Lesné

08.05.2014 15:17

Chceme se pokusit pokračovat v práci (nejen) pro Lesnou i v zastupitelstvu

 
Vážení spoluobčané, 
 
na základě zkušeností nabytých v rámci aktivit občanských iniciativ od roku 2006 jsme po dlouhé a odpovědné úvaze dospěli k tomuto přesvědčení: 
Je nezbytné, aby na Lesné – v širším slova smyslu v katastrálním území Lesná, vzniklo místní občanské hnutí vzešlé z nynější „Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná“ a dalších aktivistů, které by mělo možnost kandidovat v blížících se komunálních volbách. 
Myslíme si, že by mělo vzniknout hnutí občanů Lesné, které bude sdružovat především lidi, kteří z pozice občanských iniciativ dlouhodobě a kontinuálně pracují na řešení zásadních problémů týkajících se katastrálního území Lesná. 
Nechtěli jsme za tímto účelem využívat nabízená místa na kandidátkách stávajících politických stran. Nechtěli jsme se ani účelově spojovat s jiným, již existujícím politickým subjektem. Chceme, aby o vzniku tohoto občanského hnutí rozhodli samotní občané – obyvatelé území, které by měl tento subjekt zastupovat. Pro registraci takového občanského hnutí je třeba podpisů minimálně 1000 občanů, kteří by si takovýto subjekt přáli. 
 
Podpisem petice za vznik hnutí se nikdo "neuvazuje" k tomu, aby jej také volil, nebo aby se dokonce stal jeho členem - jen dává najevo názor, že takovýto subjekt by měl mít možnost ucházet se ve volbách o důvěru občanů. 
 
Text je ke stažení zde.
 
Důvody, které nás vedly k tomuto rozhodnutí, jsou následující: 
 Je nám naznačováno (a v poslední době stále silněji) že jako občanským aktivistům nám nepřísluší věnovat se některým problémům, které údajně nejsou v naší kompetenci. Tedy samotný společný orgán občanských iniciativ „Rada občanských iniciativ k.ú. Lesná“ již pro efektivní řešení problémů nestačí. 
 V minulém předvolebním období se nás mnozí z Vás tázali, proč nechceme kandidovat, s tím, že by nás ve volbách rádi podpořili jako zástupce Lesné. Tyto hlasy opět zesílily na počátku letošního roku v rámci podepisování připomínek k chystaným změnám územního plánu. 
 S blížícími se volbami se objevují nové politické subjekty, které začínají tvrdit, že chtějí zastupovat místní občanské iniciativy. Přitom jde o subjekty, které se v daných záležitostech vůbec neorientují a dosud se v nich nikdy nijak neangažovaly. 
 Pokud máme mít do budoucna podporu a máme být schopni samostatně nacházet řešení problémů a také se pokusit zajistit realizaci řešení těchto problémů, musíme mít podporu a být schopni obstát i v rámci komunálních voleb. 
 
Od roku 2006 se občanským iniciativám na Lesné podařilo mimo jiné následující: 
 Vlastními silami a na vlastní náklady bylo zachráněno a vybaveno herními prvky dětské hřiště Ježkova v místech, kde měl stát garážový dům pro nástavbu bývalé Polany. 
 Nebyl realizován developerský záměr – rozsáhlá bytová výstavba v místě areálu Obzor. V souvislosti s tím bylo upuštěno od plánů na prodej objektů tzv. výměníků, kde se uvažovalo o dalších osmipatrových stavbách. 
 Nebyl podpořen záměr na přemostění údolí "U Antoníčka" mezi Lesnou a Sadovou tak, aby mohla být na Lesnou ovedena doprava z nově zastavěných oblastí. Nebylo podpořeno ani vedení tohoto dopravního tahu přes náves Divišovy čtvrti.
 Díky zachování urbanistického konceptu Lesné mohl být dán občanskými iniciativami podnět na prohlášení Lesné památkovou zónou a souboru výtvarných děl na Lesné kulturní památkou. V rámci procesu vyhodnocování jsme postupně dodávali další materiály a dokládali nové skutečnosti  I díky tomu myšlenku památkové zóny podpořily všechny příslušné orgány a dnes se čeká již jen na rozhodnutí Ministerstva kultury
 Byl iniciován vznik Územní studie Lesná, za jejíž zveřejnění (uvedení v platnost) v takové podobě, jaká byla přijata občany i MČ Brno-sever, se průběžně stále zasazujeme. 
 Na Majdalenkách v rámci nesouhlasu s postupem Odboru územního plánu a rozvoje MMB bylo dosaženo toho, že Nejvyšší správní soud ČR označil za neoprávněný způsob, jakým mělo být dosaženo povolení vyšší hladiny nové zástavby. 
 Dlouhodobě sledujeme připravované změny územního plánu, již několikrát jsme je připomínkovali formou námitky zástupců veřejnosti, k jejichž ustanovení probíhaly podpisové akce, a v této souvislosti vyvíjíme dlouhodobě úsilí směrem k MČ Brno-sever. 
 Byl zpracován a úspěšně realizován velký grantový projekt (se spoluúčastí MČ Brno-sever), v rámci kterého bylo rekonstruováno několik dětských hřišť na okraji Čertovy rokle, byl opraven amfiteátr a v Čertově rokli vzniklo dětské hřiště a multifunkční sportoviště. Byly iniciovány další 
rekonstrukce dětských hřišť, provedené MČ Brno-sever. 
 Proběhlo množství kulturních akcí v amfiteátru. Bylo obnoveno zimní bruslení na Lesné. 
 Byla vydána kniha Lesná – 50 let sídliště, k výročí Lesné byl uspořádán odborný seminář. 
 Proběhlo několik veřejných prezentací historických materiálů Lesné, byla uspořádána (ve spolupráci se Skandinávským domem, o.s.) komentovaná prohlídka Lesné. 
 Vstoupili jsme do jednání s představiteli MČ Brno-sever a Magistrátu města Brna v otázce privatizace bytů na Lesné. 
 Vstoupili jsme do jednání s představiteli MČ Maloměřice a Obřany v otázce plánovaného dopravního propojení Obřan a Lesné (které by podle primátora města Brna mělo být obchvatem Obřan). 
 Bezprostředně po kácení lesa u Divišovy čtvrti, kdy nebyl brán v úvahu charakter příměstského lesa, došlo k jednání s Lesy města Brna o tom, jakým způsobem bude tento les v budoucnu obhospodařován. Podobně je tomu nyní v souvislosti s lesem za Lesnou, kde je snahou dosažení toho, aby Mendelova univerzita jako vlastník (a správce Školní lesní podnik Křtiny) respektovala celospolečenskou funkci tohoto lesa. 
 
Aby mohlo nadále pokračovat to, co začalo v roce 2006 vznikem prvních občanských sdružení na Lesné a pokračující až po propojení sítě těchto iniciativ vytvořením „Rady občanských iniciativ k.ú.  Lesná“, pak je podle všeho v této chvíli nezbytné tento krok podniknout – vytvořit hnutí SDRUŽENÍ OBČANŮ LESNÉ a pokusi se ovlivňovat dění i na úrovni radnice. 
Pokud Vás tato myšlenka zaujala, podpořte vznik tohoto místního politického hnutí připojením 
svého podpisu pod registrační listinu. 
 
Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň. 
 
V Brně, dne 21. dubna 2014 
 
Martin Maleček, Mgr. – O. s. pro ŽP Ježkova, O. s. Obzor Lesná, ustanovený zástupce veřejnosti 
Karla Hofmannová, PhDr. – O. s. Majdalenky, ustanovený zástupce veřejnosti 
Tomáš Kohoutek, Mgr. – O. s. Obzor Lesná, O. s. Seifertova-Barvy-Soběšická, ustanovený zást. veřejnosti 
Michal Košut, prof., Ph.D. – O. s. Obzor Lesná 
Miloslav Králíček, Mgr. – O. s. Arbesova 
Martin Cibula, Ing. – O. s. Lesná 
Jiří Sekora, Ing. – O. s. Arbesova 
Pavel Bína, Ing. – O. s. obyvatel Divišovy čtvrti, ustanovený zástupce veřejnosti  Více zde: https://obzorlesna.webnode.cz/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz