Na Lesné opět hrozí rozsáhlá zástavba

03.07.2013 23:46

Od roku 2009, kdy zástupce společnosti Imos Development ing. Rulíšek spolu s tehdejším starostou MČ Brno-sever Venclíkem poprvé představili projekt "velkorysé" přestavby stávajícího okrskového centra Obzor na multifunkční komplex s podzemními podlažími i výškovými budovami, vyjádřili občané opakovaně svůj nesouhlas s divokou developerskou zástavbou tohoto rázu na území Lesné. 

Velkým úspěchem zastánců zachování urbanistických hodnot sídliště Lesná bylo pozastavení návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB), která by realizaci tohoto megalomanského projektu umožnila. Vypracována byla také Územní studie (ÚS), jejíž konečná podoba byla projednána s občany a v červnu 2011 ji schválilo Zastupitelstvo MČ Brno-sever jako podklad pro územně - plánovací řízení. Po dvou letech jednání se tak zdálo, že konečně existuje konsenzuální a závazný dokument, který by alespoň částečně plnil roli dosud chybějících územních regulativů.

Varovným signálem, že vše nemusí být tak, jak se na základě jednání může jevit, byla pasivita Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR). Ten  ÚS navzdory příslibům nikdy nezveřejnil v podobě, v jaké byla projednána s občany a schválena Zastupitelstvem MČ. Lokalita Obzor je doposud z ÚS vyňata s poznámkou, že zde nedošlo k dohodě o intenzitě stavebního využití pozemku. Tedy, podle názoru odborníků na územní plánování, neplatí zde nic. 

Na to reagovalo OS Obzor Lesná peticí, která požadovala zveřejnění ÚS Lesná včetně jednoznačného řešení lokality Obzor. Petici na podzim 2012 podepsalo více než 1.400 signatářů. Primátor v odpovědi na petici [1 2 3uvádí, že platí varianta projednaná s občany (bez ohledu na poznámku o nedohodě s vlastníkem). Opak byl pravdou, na sklonku roku 2012 bylo OÚPRem MMB pořízeno tzv. Dopracování ÚS týkající se lokality Obzor. Tento dokument v podstatě vrací do hry v roce 2009 pozastavený návrh změny ÚPmB.

Na jaře letošního roku se začaly objevovat první jasné náznaky, že záměry vlastníka pozemku se dojednaným limitům vymykají - buď překročením výškových parametrů, nebo podstatným rozšířením hranic pozemku, s nímž může developer nakládat v současnosti (viz např. článek v dubnovém Severníku "Jak dál s parkováním..." - s. 5).

Po zveřejnění návrhů změn ÚPmB vyšlo najevo, že OÚPR zařadil do projednávaných změn ÚPmB i návrh změny územního plánu v lokalitě Obzor, pozastavený v roce 2009 ( ! ). Jde o totožnou změnu územního plánu, proti které se zvedla v roce 2009 vlna odporu jak ze strany obyvatel Lesné, tak ze strany  odborné architektonické veřejnosti (viz např. urbanistický posudek doc. ing. arch. Jiřího Löwa), a kterou již v listopadu 2009 zamítlo i Zastuptelstvo MČ Brno-sever. Celé jednání se tak vrací na samotný začátek.  (Odkaz na celý dokument tzv. Aktualizace ÚPmB naleznete zde, zmíněná změna je na str. 125 toho dokumentu pod označením Z 32). Celý návrh změn je široce kritizován právě za to, že "do hry" vrací řadu kauz, v nichž se již v minulosti střetly zájmy občanů Brna a developerů.

Návrh změny Z 32 ÚPmB (Obzor) se odvolává na dokument "Dopracování územní studie Lesná", pořízený (údajně na žádost vlastníka Obzoru) OÚPRem na podzim 2012. Počátkem roku 2013 byl dokument postoupen k projednání Městské části Brno-sever. "Dopracování" ovšem odporuje závěrům z veřejného projednání územní studie i tomu, co Zastupitelstvo MČ Brno-sever již v minulosti přijalo.

Proto došlo 21. 5. 2013 ke schůzce ustanoveného zástupce veřejnosti M. Malečka a předsedy OS Obzor Lesná M. Košuta se starostkou MČ Brno-sever S. Tomíškovou a místostarostou R. Haklem. Zástupci občanských iniciativ tlumočili svůj nesouhlas s tímto novým dokumentem OÚPRu MMB a starostka MČ Brno-sever zopakovala, že si dovede představit, že bude areál Obzor opraven v původní podobě (tato její slova byla otištěna i v  Brněnském deníku 20. 5. 2013  ).

28. 5. 2013 proběhla schůze představitelů občanských iniciativ Lesné, Majdalenek a Divišovy čtvrti, která přijala usnesení k aktuálním otázkám, v prvé řadě právě k Dopracování územní studie Lesná. Zápis těchto usnesení byl zaslán vrcholným představitelům MČ Brno-sever a Magistrátu města Brna i na OÚPR MMB. Proti Dopracování ÚS Lesná vystoupili také zastupitelé za Stranu zelených na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-sever 13. 6. 2013. 

Na představitele občanských iniciativ se s žádostí o schůzku obrátil ředitel Imos Development, a.s. - společnosti vlastnící areál Obzor - Ing. Rulíšek . K této schůzce došlo 17. 6. 2013. Předtím byla přítomnými ustanovena Rada občanských iniciativ k. ú. Lesná. Zápis ze schůzky s Ing. Rulíškem a následného usnesení byl zaslán všem členům Rady Městské části Brno-sever, vrcholným představitelům Magistrátu města Brna a na Odbor územního plánování a rozvoje MMB.    

27. 6. 2013 odmítla tzv. Dopracování územní studie Lesná také Rada MČ Brno-sever. (Bylo to v rámci třetího bodu jednání. ) 

 

Do 22. 7. 2013 mohou občané v prvním kole podávat na OÚPR připomínky k této projednávané změně! 

 

Ty se v této fázi mají týkat dopadů na životní prostředí a krajinný ráz.

V připomínce, kterou vznášíme prostřednictvím zmocněného zástupce veřejnosti Mgr. Martina Malečka, v tomto ohledu (stejně jako již v roce 2009) namítáme především rozpor s odborným krajinářským a urbanistickým posudkem Dále odmítáme i celé odůvodnění této změny, které se opírá o Dopracování ÚS Lesná – dokument odmítnutý jak občany Lesné, tak Radou MČ Brno-sever a odvolává se na de facto neexistující dokument (verzi Územní studie, která nebyla nikdy projednána ani zveřejněna). S celým textem připomínky se můžete seznámit zde.

Pokud se s připomínkou ztotožňujete, můžete soubor vytisknout a podepsaný doručit do 22. 7. 2013 na OÚPR MMB.

Další potřebné informace naleznete také zde

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální informace

Nová adresa na aktuální informace o Obzoru

08.03.2018 23:39
Přestavba Obzoru začala a je třeba hlídat její průběh. Aktuální informace najdete na FB stránce Zde také můžete sdílet své příspěvky.

Obzor – zahájení územního řízení

10.02.2017 19:17
Poznámky k historii kauzy a k současnému projektu Dne 27. 1. 2017 bylo stavebním odborem oznámeno zahájení územního řízení ve věci nástavby a přístavby objektu Obzor. O možné podobě této stavby se velmi ostře diskutuje nejpozději od roku 2008, kdy objekt získal v dražbě současný majitel, firma...

Aktuální projekt přestavby Obzoru - pozvánka na veřejné projednání

09.01.2016 01:14
V pátek 15. ledna v 17:30 se ve velkém sále Klubovny MČ Brno-sever ("Drutis", Okružní 21) bude konat setkání zástupců IMOSu s občany, kde by měl investor představit aktuální projekt na přestavbu Obzoru. IMOS o podobě projektu na sklonku loňského roku informoval zástupce vedení MČ Brno-sever a...

Komunální volby 2014 - zástupci občanských iniciativ z Lesné míří do Zastupitelstva MČ Brno-sever i na magistrát

05.10.2014 23:49
V letošních komunálních volbách se poprvé objeví samoststná kandidátka občanských iniciativ z Lesné, mezi něž patří i o. s. Obzor Lesná. Politické hnutí Sdružení občanů Lesné (č. 12) se zavazuje pokračovat v dosavadních aktivitách občanských iniciativ v rámci Zastupitelstva MČ Brno-sever....

Výsledky petičních akcí

29.05.2014 01:43
Počty lidí, kteří se svým podpisem připojili k naposledy avizovaným petičním akcím, předčí původní očekávání. Snad společné úsilí přinese také lepší vyhlídky, než se zdálo ještě před několika týdny!   1)  Pod petici za zachování rekreační funkce lesa nad Lesnou se nakonec sešlo...

Petice za registraci subjektu Sdružení občanů Lesné

08.05.2014 15:17
Chceme se pokusit pokračovat v práci (nejen) pro Lesnou i v zastupitelstvu   Vážení spoluobčané,    na základě zkušeností nabytých v rámci aktivit občanských iniciativ od roku 2006 jsme po dlouhé a odpovědné úvaze dospěli k tomuto přesvědčení:  Je nezbytné, aby na...

Petice za les nad lesnou

08.05.2014 15:16
Má být les, který dal sídlišti jméno, spíše lesoparkem, nebo zdrojem roští pro teplárnu? Zatímco řada z nás se jednoznačně přikládání k první představě  (a dokonce tak vyznívají i oficiální dokumenty Magistrátu), vlastník lesa si myslí běco jiného. Od poslední informace došlo bohužel...

Čekají Lesnou lepší časy?

20.04.2014 15:24
Čekají Lesnou lepší časy?  Podrobnou tiskovou zprávu naleznete zde

K současnému stavu jednání o lese mezi Lesnou a Soběšicemi - aneb chystá se další petice...

05.04.2014 15:26
V souvislosti s "kauzou les" děkujeme za všechny Vaše ohlasy, vyslovenou podporu a mnoho nabídek pomoci. Ozvalo se také nemálo odborníků, kteří nabízejí konzultace a připravují texty. V současné době pracujeme ve spolupráci s nimi na petici, která byla ohlášena v...

Kácení za Lesnou - březen 2014

15.03.2014 15:27
Vážení obyvatelé Lesné,   mnozí z Vás si již povšimli kácení lesa kolem cesty od bývalé sodovkárny směrem Panská lícha a rozhledna Ostrá horka. Toto kácení má v budoucnu pokračovat, a to na rozloze zhruba 100 ha – tedy téměř v celém lese mezi Lesnou a...
1 | 2 >>