Kácení za Lesnou - březen 2014

15.03.2014 15:27

Vážení obyvatelé Lesné,

 

mnozí z Vás si již povšimli kácení lesa kolem cesty od bývalé sodovkárny směrem Panská lícha a rozhledna Ostrá horka.

Toto kácení má v budoucnu pokračovat, a to na rozloze zhruba 100 ha – tedy téměř v celém lese mezi Lesnou a Soběšicemi.

Jestliže ale s tímto nebudou obyvatelé souhlasit, Školní lesní podnik Křtiny, resp. Mendelova univerzita Brno jsou ochotni tyto své plány změnit. Ale k tomu je zapotřebí, aby tentokrát přišli opravdu všichni, kterým to vadí.

 

Pokud tedy chceme, aby byl nynější les za Lesnou jako les zachován, je nezbytně nutná Vaše účast na veřejném setkání

se zástupci Mendelovy univerzity Brno (vlastníka lesa)

Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (který v tomto lese hospodaří). 

 

Toto setkání proběhne

v úterý 25. 3. 2014 v 18h

ve velkém sále Klubovny (tzv. Drutis) na Okružní 21 (přes silnici naproti prodejně Albert).

 

V rámci diskuse se pokusíme dosáhnout zejména toho,

- aby péče o lesy v blízkosti Lesné v maximální možné míře respektovala jejich rekreační význam pro obyvatele (výběrová těžba místo holosečí, řádná údržba mladých porostů);

- aby byla podstatně zmenšena plocha, na níž má probíhat převod lesa na les nízký;

- a aby byla tato změna prováděna výhradně v dostatečné vzdálenosti od frekventovaných rekreačních tras.

 

--------------------------------

 

Rada občanských iniciativ k.ú. Lesná,o.s.    

lesnabrno@volny.cz

Mgr. Martin Maleček, předseda (604 416 222)

Mgr. Tomáš Kohoutek, člen výboru (603 967 129)

 

(podrobnější rozbor situace naleznete v článku M. Malečka níže)

 

Vážení,

 

ač je to k nevíře, s jistou obměnou se po pár týdnech na druhé straně Lesné opakuje to, k čemu došlo u Divišovy čtvrti! A podle zjištěných skutečností je budoucnost lesa za Lesnou nejistá.

 

Mnozí z Vás psali a volali, že se kolem (po celý rok velice frekventované) lesní cesty od bývalého Merita k zastávce Panská lícha masivně kácí les.

Na této nejobvyklejší vycházkové trase celé Lesné byl z důvodu experimentálního projektu takřka "dohola" vymýcen vrchní úsek z obou stran této cesty. A to tak, že už to není cesta lesem, ale vpodstatě cesta kolem nedaleké souběžně vedoucí výpadovky na Soběšice.

V podobných zásazích se má v budoucích letech pokračovat (na ploše 100 ha!).

Ale pokud by to vyvolalo nevoli občanů, jsou zástupci polesí Vranov ochotni k nějakému kompromisu (jak se včera vyjádřil vedoucí polesí Ing. Březina).

 

V současné době tedy urychleně připravujeme setkání občanů Lesné s projektantem a lesníky, na kterém by snad mohlo dojít k nějakému kompromisnímu, k rekreační funkci dané lokality šetrnějšímu řešení realizace tohoto projektu. 

 

 

Zde jsou základní fakta, která se nám podařilo narychlo zjistit u zástupců polesí Vranov, Mendelovy univerzity Brno a Odboru životního prostředí Úřadu Jihomoravského kraje 

(co se týče MČ Brno-sever, vzhledem k tomu, že v případě Divišovy čtvrti se o vykácení dozvědělo vedení MČ teprve od občanů, bylo i v tomto případě nepochybně zbytečné ztrácet čas píděním se zde po nějakých informacích):

 

Zevrubný faktický popis situace:

- Les je ve vlastnictví Mendelovy univerzity a obhospodařuje ho Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

Jde o realizaci experimentálního projektu Převod lesa na les nízký.

- Tento projekt je součástí nedávno schváleného lesního hospodářského plánu, který předložila Mendelova univerzita Úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí.

- Podle vyjádření zástupce OŽP ÚJMK byla Mendelova univerzita upozorněna na to, že jde o rekreačně využívanou lokalitu a že v případě realizace tohoto záměru dojde s největší pravděpodobností k negativní reakci obyvatel.

- V této chvíli byla ukončena těžba prvního bloku lesa (výzkumné experimentální plochy), další mají v budoucnu následovat.

- Za 3- 4 roky zde má vzejít nový nízký podrost, v plánu je využít především třešeň ptačí, která je v daném místě hojně zastupena a která potřebuje osluněné plochy. 

 

 

Bližší faktický popis situace:

Příslušná část lesa za Lesnou byla historicky součástí vyvlastněných rozsáhlých lesních porostů rodu Lichtenštějnů, které  v roce 1923 čs. stát převedl na Vysokou školu zemědělskou v Brně, nynější Mendelovu univerzitu, jako školní a pokusný objekt (od roku 1932 nese označení Masarykův les). V těchto lesích v současné době hospodaří Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, který je organizační součástí Mendelovy univerzity a je jejím účelovým zařízením - zejména pro Lesnickou a dřevařskou fakultu. Přičemž les za Lesnou spadá organizačně pod podlesí Vranov.

 

V roce 1973 (krátce po dokončení Lesné) byla tato část Masarykova lesa zařazena do provozního souboru "rekreační lesy", ale v roce 1993 byla převedena do provozního souboru "účelové lesy".

V roce 2013 předložila Mendelova univerzita lesní hospodářský plán na období 2013-2022, jehož součástí je tzv. model lesa nízkého a středního. V rámci tohoto projektu (který se má postupně realizovat na ploše 100ha) se v rámci účelu lesa sloužit lesnickému výzkumu a výuce hospodaří odchylně od lesního zákona.

(zde případně něco více o modelech středního a nízkého lesa) 

https://www.nizkyles.cz/content/view/98/91/lang,czech1250/

 

Odbor životního porostředí Úřadu Jihomoravského kraje (oddělení vodního a lesního hospodářství) tento lesní hospodářský plán schválilo. Podle Ing. Kučery z OVLH nebyla zákonem dána možnost do stanoviska ÚJMK promítnout rekreační hodnotu lokality. Proto alespoň po obhlídce terénu upozornil předkladatele lesního hosp. plánu, že v případě realizace zamýšleného záměru dojde nepochybně k negativní reakci obyvatel.

Z pohledu lesního zákona je sice daná lokalita vedena ÚJMK jako kategorie lesů zvláštního určení (kde jejich funkce je nadřazena funkci produkční), ale hlavní účelovou kategorií je, že jsou sloužící lesnickému výzkumu a výuce. Nejde tedy o účelovou kategorii lesů příměstských a dalších lesů se zvýšenou rekreační funkcí (o zařazení do této kategorie by mohl vlastník - tedy Mendelova univerzita - požádat, ale i tak by se v konkrétním případě mohl rozhodnout, jaké ze dvou daných kategorií dá přednost. ÚJMK toto ze své iniciativy neudělá, v případě, že by vlastník žádal kompenzaci za omezen&iac ute; v možnosti těžby, musel by to ÚJMK uhradit).

 

 

Podle vedoucího polesí Vranov Ing. Ivo Březiny došel daný porost za Lesnou do mýtného věku.

Projekt převodu lesa na les nízký je třeba přínosným experimentem, který do budoucna pomůže zkvalitnit lesní porosty v ČR.

Ale je otázkou, jestli nebylo možno najít v rámci několika tisíců hektarů lesů, kterými Mendelova univerzita disponuje, jiné stejně vhodné místo por tento experiment. Zvláště, když na internetové stránce polesí Vranov mimo jiné najdeme: "Lesní porosty navazují bezprostředně na jihomoravskou metropoli Brno, a proto je zde velmi významná rekreační a estetická funkce lesa."

 

 

Nezbývá tedy, než se pokusit dohodnout se na nějaké schůdné modifikaci další realizace tohoto projektu. Ing. Ivo Březina (který je ovšem vpodstatě pouze prováděcím článkem projektu) sám nabídnul, že přijde a obyvatelům Lesné vysvětlí a v mapách a plánech ukáže, jaké jsou další záměry v lese za Lesnou. Pokusíme se kontaktovat a pozvat také autora tohoto projektu, Doc. Dr. Ing. Jana Kadavého z Ústavu hospodářské úpravy lesů (Lesnická a dřevařská fakulty Mendelovy univerzity). 

 

 Mgr. Martin Maleček