Aktualizace územního plánu - co by pro Lesnou znamenala a co s tím můžeme dělat

22.01.2014 03:19

Připomínky a podpisy občanů mohou opět napomoci tomu, aby se Lesná nezměnila v hustě zastavěnou oblast s průjezdem tranzitní dopravy z nových sídel

 

Situace kolem územního plánování v Brně je z hlediska občana poněkud nepřehledná. Příslušný dokument se tentokrát jmenuje poeticky „Upravený návrh změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“. Sám název nejméně pětkrát naznačuje, že při starém nic zůstat nemůže...

Pokusíme se formou otázek a odpovědí vysvětlit, jaká je nyní situace a co lze udělat pro Lesnou (a do kdy).

Co tentokrát hrozí na Lesné?

  1. 1) Dopravní obchvat Maloměřic a Obřan hodlá Magistrát města Brna vyřešit propojením Obřan s Lesnou (tento obchvat by měl ústit pod Barvami do ulice Seifertova a Soběšická). Nám je to prezentováno jako bezvýznamná obslužná komunikace, ovšem ve skutečnosti, jak vyplývá mimo jiné z dopisu primátora města Brna z 30. 9. 2013, má jít skutečně o obchvat, odvádějící z Obřan dopravu spádové oblasti Bílovice, Řícmanice, Kanice. Více jsme již psali zde.
  2. 2) V rámci tzv. Aktualizace ÚPmB má být legalizována možnost postavit na Majdalenkách další mnohapatrové budovy, přestože podle usnesení Nejvyššího správního soudu ČR bylo zvýšeno IPP nesprávným způsobem (IPP=index podlažních ploch, který stanoví, jak velká stavba může vzniknout). Snížení IPP požadují nejen občanské iniciativy, ale i Městská část Brno-sever.
  3. 3) Pod změnou územního plánu P019 se vedle lokality Majdalenek skrývají další tři lokality na Lesné, kde má dojít k navýšení IPP, tedy možnosti vícepatrových objektů – lokalita Dukát na Loosově, na Halasově náměstí, podél jižní části ulice Okružní. I tuto změnuÚP již odmítla také MČ Brno-sever. Ovšem Odbor územního plánování a rozvoje MMB řekl již předem, že pro něj není stanovisko MČ závazné.
  4.  

Někteří z Vás se již ptali na Obzor - podařilo se to, že tato změna byla na základě našich připomínek z června 2013 vyřazena z tzv. Aktualizace ÚPmB. Bude ovšem magistrátem pořizována samostatně, takže celá věc zatím bohužel nekončí. Nicméně není v tuto chvíli aktuální. 

Stejně jako v minulosti se pokusíme napadnout výše uvedené změny ÚPmB co možná nejúčinnějším způsobem – formou námitky zástupce veřejnosti. Vzhledem k tomu, že jde více změn Územního plánu, rozhodli jsme se, že budou ustanoveni tři zástupci veřejnosti. Jsou to členové výboru v květnu ustanovené Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná, která sdružuje všechny občanské iniciativy Lesné, Majdalenek, Divišovy čtvrti a oblasti ulic Barvy a Soběšická (M. Maleček, K. Hofmannová, T. Kohoutek).

Chci reagovat – do kdy je to možné?

Nejzazší termín pro připomínky občanů je 11. 2. 2014, první projednání však proběhne již o týden dříve 4. 2. 2014 a pokud se rozhodnete nominovat své zástupce pro podání námitky naším prostřednictvím, učiňte tak prosíme do 28. 1. 2014.

Jmenování zástupce veřejnosti předpokládá 200 podpisů občanů pod Věcně shodnou připomínkou, námitka má vyšší právní váhu (zda byla skutečně vypořádána může posuzovat soud); individuální připomínka tuto váhu nemá a orgány jsou na ni povinny pouze odpovědět.

Existují již připravené dokumenty, které mohu podepsat a pověřit tak zástupce veřejnosti k podání námitky proti Aktualizaci?

Ano – proti dalšímu zahušťování výstavby na severu Lesné podává takovouto připomínku PhDr. Karla Hofmannová (věcně shodná připomínka je ke stažení zde), proti zvyšování IPP na různých částech Lesné Mgr. Martin Maleček (věcně shodná připomínka je ke stažení zde), proti vedení obchvatu Obřan přes Lesnou Mgr. Tomáš Kohoutek (věcně shodná připomínka je ke stažení zde).

Připomínky si můžete po rozkliknutí odkazu stáhnout do počítače a vytisknout, podepsat a dodat na kontaktní adresy do 28. 1. 2014. Pokud byste nám chtěli napsat, učiňte tak prosíme přednostně prostřednictvím kontaktu na těchto stránkách, případně využijte kontakty:

Martin Maleček, Ježkova 8, mail osjezkova@centrum.cz, tel. 604 416 222

Tomáš Kohoutek, Barvy 18, mail kohoutek.t@gmail.com, tel. 603 967 129

Kde najdu oficiální informace o tom, co má být v Brně (i na Lesné) napříště možné?

Informace jsou ze zákona dostupné na webu Magistrátu města Brna https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/aktualizace-uzemniho-planu-mesta-brna/zmena-2013-u/

Proč tentokrát nepřipomínkujeme Obzor?

Díky připomínkám občanů a námitce zástupce veřejnosti z července loňského roku byla lokalita Obzoru z Aktualizace vyňata a platí pro ni stávající Územní plán. Změna má ale být „pořizována zvlášť“ – s odůvodněním, že je třeba ji prodiskutovat s občany. Ti se sice již vícekrát vyjádřili, ale zřejmě bude v dohledné době třeba vyjádřit svůj názor znovu – hra, kterou s námi Odbor územního plánování a rozvoje, náměstek primátora Macek (ČSSD) i další proponenti hrají, se jmenuje „Občane, unav se (a zmlkni)“. Nenechme se odradit!

Napsal/a nebo podepsal/a jsem už dříve připomínku k novému Územnímu plánu, copak to nestačí?

Odpovědí zní – bohužel ne. Můžeme si stěžovat na stále opakované žádosti o totéž, není ta ale totéž. Nový Územní plán a aktualizace jsou bohužel z pohledu úřadů rozdílní dokumenty. Žádost o opakované připomínkování téhož opět připomíná známou hru „Občane, unav se (a zmlkni)!“ Abychom však účinně prosadili svůj pohled, je třeba být neúnavnými. Připomínka k novému ÚP svoji platnost nepozbyla. Nyní se ale objevila cesta, jak Váš hlas jednoduše obejít. Stačí mlčet – a plány, se kterými jste nesouhlasily, budou mít opět volný průchod.

Proč po necelých dvou letech opět připomínkujeme stále stejné kauzy?

Mnozí z Vás relativně před nedávnem připomínkovali či podepisovali zmocnění k námitce proti novému územnímu plánu. Ten se však brněnskému magistrátu nepodařilo z různých důvodů prosadit (konkrétně: soudním rozhodnutím byla zrušena platnost Zásad územního rozvoje JmK, nadřízeného dokumentu, k jehož platnosti by se nový plán musel odkazovat). V platnosti je tak stále územní plán z roku 1994. Tento dokument však po dvaceti letech vyžaduje aktualizaci, aby mohl reagovat na nové trendy - cílem je podle zadání například "předcházet suburbanizaci". Jak se ale zdá, aktualizace ÚP je také jedinečnou příležitostí, jak vyjít vstříc developerům a jejich projektům na zahuštění a obestavění Brna, jak je známe, nebo alespoň pro zvýšení mnoha staveb a vybudování infrastruktury tam, kde to stávající plán neumožňuje.

Mohu snadno podat připomínku i k jiným kauzám?

Ano, občanská sdružení, organizace i jednotlivci z celého Brna shromažďují své připomínky na webu https://www.mampripominky.cz/, kde můžete připojit svůj podpis nebo i vlastní připomínku. Zde můžete podpořit také iniciativy z jiných částí Brna. Váš podpis však nenahrazuje zmocnění zástupce veřejnosti k podání námitky, která se od připomínky liší právní vahou.

Proč zmocňujeme pro Lesnou tři různé zástupce veřejnosti a proč je třeba podepisovat tři různé připomínky?

Jednotlivé kauzy vyžadují mnoho času a energie již jen na prosté sledování změn plánů. Všichni zástupci se angažují jen ve svém volném čase.Vzájemně sice úzce spolupracují v rámci Rady občanských iniciativ k. ú. Lesná, o. s., při jednání s magistrátem nebo při případném soudním řízení je ale nezbytné, aby byli plně k dispozici právě pro každou jednu kauzu. Každý ze zástupců také reprezentuje jinou konkrétní "specializovanou" iniciativu (M. Maleček - Rada občanských iniciativ k. ú. Lesná, K. Hofmannová - o.s. Majdalenky, T. Kohoutek - Seifertova-Barvy-Soběšická).